Anasayfa

Vikipedi, ?zgür ansiklopedi
Gezinti k?sm?na atlaArama k?sm?na atla
Herkesin katk?da bulunabildi?i ?zgür Ansiklopedi
Türk?e madde say?s?: 357.140

成 人 h动 漫3d在线播放22 Haziran 2020, Pazartesi

Haftan?n se?kin maddesi
Neptün'ün halkalar? ?emas?.svg
Neptün'ün halkalar?, Neptün etraf?nda yer alan ve be? ana halkadan olu?an bir halka sistemidir. Ba?ta "yaylar" olarak adland?r?lan halkalar, 22 Temmuz 1984'te Patrice Bouchet, Reinhold H?fner ve Jean Manfroid'dan olu?an ekip taraf?ndan ?ili'deki La Silla G?zlemevi'nde ve William Hubbard liderli?indeki bir program kapsam?nda F. Vilas ve L. R. Elicer taraf?ndan Cerro Tololo Amerikaaras? G?zlemevi'nde ke?fedildi. Halkalar, 1989'da Voyager 2 uzay arac? taraf?ndan foto?rafland?. Halkalar?n en yo?un k?s?mlar?, Satürn'ün ana halkalar?n?n yo?unlu?u nispeten az k?s?mlar?yla (C halkas? ve Cassini b?lümü gibi) kar??la?t?r?labilir, ancak Neptün'ün halka sisteminin ?o?u g?rece zay?f, soluk ve tozlu olup Jüpiter'in halkalar?na daha ?ok benzemektedir. Neptün'ün halkalar?na, gezegenle ilgili ?nemli ?al??malara katk?da bulunan g?kbilimcilerin adlar? verilmi?tir: Galle, Le Verrier, Lassell, Arago ve Adams. Neptün, uydusu Galatea'n?n y?rüngesine denk gelen ve isim verilmemi? soluk bir halkaya daha sahiptir. Di?er ü? uydusu olan Naiad, Thalassa ve Despina halkalar aras?ndaki y?rüngelerde d?nmektedirler.

成 人 h动 漫3d在线播放Neptün'ün halkalar?, son derece koyu renkli, muhtemelen organik bile?ikler i?erip radyasyon etkisinde kalan malzemelerden olu?maktad?r. Benzer malzemeler Uranüs'ün halkalar?nda da g?rülür. Halkalardaki toz oran? (%20 ile %70 aras?nda) yüksek, optik derinlikleri ise dü?ük ile orta seviyede ve 0,1'den azd?r. Adams halkas? Fraternité, ?galité 1 ve 2, Liberté ve Courage ad?nda be? ayr? yay i?erir ve bu ?zelli?iyle benzersizdir. Yaylar dar bir enberi boylam? alan? kaplar, ilk tespit edildikleri 1980'den bu yana ?ok az de?i?mi?lerdir ve kayda de?er derecede kararl?d?rlar. Yaylar?n nas?l kararl? kald??? h?l? devam eden bir tart??ma konusudur ve muhtemelen kararl?l?klar? Adams halkas? ve i? ?oban uydu Galatea aras?ndaki y?rüngesel rezonans etkile?imi ile ilgilidir. (Devam?...)

Günün maddeleri
ILoveNYConfessions.jpg
Confessions on a Dance Floor, Amerikal? ?ark?c? ve s?z yazar? Madonna'n?n onuncu stüdyo albümü. Warner Bros. Records taraf?ndan 11 Kas?m 2005'te yay?mland?. Madonna, 2003'te ??kan bir ?nceki stüdyo albümü American Life'tan farkl? olarak bu albümünde, 1970'ler ve 1980'lerin disko müzi?i ile günümüz kulüp müzi?i etkilerini ta??yan ?ark?lara yer verdi. ?al??malar?na Mirwais Ahmadza? ile ba?lasa da, ?al??malar?n istedi?i y?nde gitmedi?ini hissetmesi üzerine o d?nem I'm Going to Tell You a Secret belgeselini g?zden ge?iren Stuart Price'? da ?al??malara dahil etti. Kay?tlar, genel olarak Price'?n ev stüdyosunda tamamland? ve Madonna ?al??malar s?ras?nda zaman?n?n büyük k?sm?n? burada ge?irdi.

Müzikal olarak albüm, bir DJ'in ?alaca?? ?ark?lar?n bütünü gibi yap?land?r?ld?. ?ark?lar s?ral? bir ?ekilde yer ald???ndan ve birlikte harmanland???ndan ?türü albüm boyunca herhangi bir bo?luk olmadan ?al?nabilecek ?ekilde olu?turuldu. Albümün ad?, ?ark?lar?n endi?esiz ve mutlu bir ?ekilde ba?lay?p daha sonradan karanl?k melodilerle birlikte ki?isel duygular ve yükümlülükler i?eren s?zlere yer vermesi ger?e?ine dayal? olarak ?ekillendi. ?ark?larda; dans odakl? müzikler yapan ABBA, Donna Summer, Pet Shop Boys, Bee Gees ve Depeche Mode'un yan? s?ra Madonna'n?n 1980'lerin ba??ndaki ?al??malar? kaynak al?nd?. (Devam?...)


Auklet flock Shumagins 1986.jpg
Sürü davran???, benzer boyutlarda olan ve bir araya kümelenmi? hayvanlar?n ayn? yerde dolan?p durmalar? ya da kitle halinde hareket etmeleri ya da ayn? y?ne do?ru g?? etmeleri ile sergilenen toplu bir davran??t?r.

Daha soyut bir bak?? a??s?ndan sürü davran??? kendi kendine hareket edebilen varl?klar?n kitle halinde birlikte hareket etmeleri ile sergiledikleri davran??t?r. Matematiksel modellemecinin bak?? a??s?ndan merkez? bir koordinasyon i?ermeden bireylerin izledi?i basit kurallardan olu?an beliren davran?? bi?imidir. Sürü davran??? ilk olarak 1986 y?l?nda boids ad? verilen simülasyon program? ile bilgisayarda simüle edilmi?tir. Bu program temel bir kurallar kümesine g?re hareket etmelerine izin verilen basit etmenleri (boids) simüle eder. Bu model ilk olarak ku?lar?n sürü davran???n? modellemek i?in tasarlanm??t?r ancak bal?k sürülerini ve benzer sürü davran??? g?steren varl?klar? simüle etmek i?in de kullan?labilir. (Devam?...)

Günün se?kin resmi
Penalt? golü
Futbolda bir penalt? vuru?u; bir oyuncunun kendi ceza sahas? i?inde rakip oyuncuya, hakem taraf?ndan faul ile cezaland?r?labilecek bir hareket yapmas? durumunda yapan tak?m?n aleyhine verilen cezad?r. Lehinde karar verilen tak?m, ceza sahas? i?inde ve kaleye 11 metre uzakl?kta bulunan beyaz noktadan, kar??s?nda yaln?zca kaleci olacak ?ekilde kaleye ?ut ?ekme hakk? kazan?r. Resimde 5 May?s 2007 tarihinde, Boston United kar??s?nda tak?m?n?n elde etti?i penalt?y? gole ?eviren Wrexham FC oyuncusu Ryan Valentine; kaydetti?i bu golle tak?m?n?n ligde kalmas?n? sa?larken Boston United'?n EFL League Two'dan Conference North'a dü?mesine sebep oldu.

?reten: Markbarnes

Tarihte bugün

Olaylar

Do?umlar

?lümler

Howard Staunton

Daha fazlas?...